Backdrop ตกแต่งหน้าร้าน

แบ็คดรอป (Backdrop) เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของงานที่ทั้งผู้จัดและทุกคนในงานมักจะให้ความสำคัญรองลงมาจากตัวบุคคล ดังนั้นแบ็คดรอปจึงมักถูกจ...

Continue reading